יום שלישי, 8 באפריל 2014

ידיעון התכנית - אפריל 2014

והגדת לבנך
"וְהִ גַּדְ תָּ לְ בִ נְ ָך בַּּיֹום הַּ הּוא לֵאמֹר בַּעֲבּור זֶה עָּשָּ ה יְהוָּה לִ י
בְ צֵאתִ י מִ מִ צְ רָּ יִם..." )שמות יג', ח'(

מבין חגי ישראל חג הפסח מסמל אולי יותר מכל את
הקשר הרב-דורי. רגע לפני החג אנו מבקשים לברך את
משתתפי התכנית, לספר על התרחבותה, לשתף בחוויות
ולהמליץ על פעילויות, וכל המרבה לספר הרי זה משובח.

חג שמח, צוות התכניתקישור לידיעון

אין תגובות: